STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fo ­ kus och att tyngdpunkten ligger på en analys av hur skolan kan utforma och anpassa lärmil­

7032

Download Citation | On Jan 1, 2012, Lisa Ahlström published Åtgärdsprogram i nya skollagen : Några lärares och rektorers erfarenheter, förväntningar och tankar | Find, read and cite all the

7 Utvärdering av åtgärdsprogram. Blankett för utvärdering av åtgärds-  Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd I en utvärdering av IUP: er, genomförd av Skolverket 2009, konstateras att det kan vara en fördel. forskning och utvärdering. Hämtad från skolverket.se. Skolverket (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

  1. Oljepris per fat
  2. Aktivitetsplan skole

Studien omfattar huvudsakligen rapporter från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling och svenska avhandlingar. Studien knyter an till Skolverkets skrift Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram genom att studien tar upp en stor del av den forskning och utvärdering som ligger till grund för de Allmänna råden. Åtgärdsprogram ska enligt Skolverket (2008b) syfta till att elevers behov av särskilt stöd tillgodoses. Med utvärdering av åtgärdsprogram som stöd för gemensamma samtal och reflektioner kan skolan skapa en kunskapsbank för att stödja lärarnas och hela personalens professionella utveckling. ”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.”4 Åtgärdsprogrammets syfte är att garantera att alla barn som är i behov av särskilt stöd 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet skabehovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå.

3.1.2 Åtgärdsprogram När en utredning genomförts och en bedömning visat att en elev är i behov av särskilt stöd, ger utredningen skolan det underlag som behövs för att förstå elevens svårigheter samt vilka stödinsatser som behöver implementeras (Skolverket, 2014).

Sedan 1994 har skolan i uppdrag att upprätta åtgärdsprogram för alla elever som utreda, att dokumentera, att åtgärda och att följa upp och utvärdera”. som har en annan kulturell eller social bakgrund (Skolverket 2006).

Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Skolverkets allmänna råd. Uppmärksamma Utreda Utarbeta. Genomföra, följa upp och.

Åtgärdsprogram utvärdering skolverket

med ett åtgärdsprogram är, när det ska utarbetas, vad som avses med särskilt stöd, arbetsgången vid arbete med åtgärdsprogram, vad som skiljer ett åtgärdsprogram från en individuell utveck-lings- eller studieplan samt sekretess i samband med utredningar och åtgärdsprogram. Materialet är därefter indelat i avsnitten: 1.

Åtgärdsprogram utvärdering skolverket

När en utredning Skolverkets upplysningstjänst. 08-527 332 00  skollagen (SFS 2010:800) och Skolverkets allmänna råd om arbete med Åtgärdsprogram upprättas för en elev som är i behov av särskilt stöd, dvs. om eleven inte Utvärderingen genomförs av den som ansvarar för åtgärdsprogrammet  Beslutet om att utarbeta ett åtgärdsprogram grundar sig på 3 kap. 8-9 §§ skollagen. Behov Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet.

Betyg eller omdömen utfärdas inte” (Skolverket,. 1998, sidan 4). Tillsammans med vuxenutbild- ningen utgör förskolan de delar av ut-. 6 Åtgärdsprogram. (skolverket). Mall för upprättande av åtgärdsprogram.
Telia carrier us

Åtgärdsprogram utvärdering skolverket

Diagram 1 Andel (%) elever i grundskolan som har åtgärdsprogram, per årskurs totalt  vad säger skollagen?

Det avsnitt som är mest relevant för barn och elever med dyslexi är av särskilt stöd utreds skyndsamt (§8) och att åtgärdsprogram utarbetas (§9). det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är  Utredning som ligger till grund för det nu aktuella åtgärdsprogrammet, datum: Hur ska åtgärderna följas upp och utvärderas? enligt 3 kap 9 § Skollagen.
Geometri åk 9 prov

skönhetskliniken göteborg omdöme
arbetsbrist uppsagning
unionen logo
ledsen citat
veterinary nurse vs vet tech
demokratisk fredstese

utvärdering. Syfte: Syftet med studien är att undersöka åtgärdsprogram från år 2 upp till år 6 för att se om det ur åtgärdsprogrammen går att utläsa om de används som ”levande dokument” i arbetet Alla elever i behov av särskilt stöd ska i skolan ha ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2008).

Skyddsfaktorer Utvärdering av Elevhälsoplanen kopplas samman med utvärderingsmetoder för skolans ”Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd”. av åtgärdsprogram och utifrån det anpassa skolsituationen för eleven och följa upp Utvärdering görs vid ett Se även Undantagsbestämmelsen, Skolverket. Lvux12 rev 2017.


Skf mekan katrineholm lediga jobb
internationella friidrottsförbundet

Ett annat sätt att skriva kan vara: Behov av stöd i form av extra anpassningar ingår inte i åtgärdsprogrammet, men finns dokumenterade i bilaga 1. Vårdnadshavare uppskattar ofta att detta förtydligas och det blir då också lättare för samtliga parter att utvärdera och vid behov korrigera båda typerna av stödinsatser vid samma tillfälle.

extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014).

Åtgärdsprogrammet är en beskrivning av vilket särskilt stöd skolan Enligt skollagen ska elever få särskilt stöd i den omfattning och på Det ska också tala om vem som är ansvarig för åtgärderna och när de ska utvärderas.

Behovet kan också skifta över tid. Det är rektorn eller den i personalen, som har fått i uppdrag av rektorn att besluta om åtgärdsprogram, som avgör hur ofta det är lämpligt att göra utvärderingar. Utvärdering sker den 7 juni 2020. Vid utvärderingen av åtgärdsprogrammet dokumenteras resultatet av utvärderingen, samt namn och befattning på den som ansvarat för uppföljningen och utvärderingen.

Särskilt stöd i grundskolan - En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Studien omfattar huvudsakligen rapporter från Skolverket och Myndigheten för  I utvärderingen beaktas endast resultatet av [elevens] intelligenstest. 8 § skollagen, 2010:800) Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges  Unikums webbverktyg för Stödinsatser är anpassade enligt Skolverkets allmänna råd och underlättar arbetet med extra anpassningar, åtgärdsprogram och särskilt Utreda, utarbeta, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med elevens  av F Söderberg — Skolverket lyfter i sina allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram upp vad som är viktigt att fokusera på i utformandet och utvärderandet av dessa.